За проекта

Много учени считат, че в бъдеще ще липсват квалифицирани специалисти в областа на науката, технологиите, инженерството и математиката(STEM). Младите хора, които са с афинитет към тях, ще изградят кариера в други области. Причината за това ще бъде недостатъчното развитие на ключовите компетентности на учениците в резултат на няколко основни фактора:

  • прилагане на остарял образователен подход, правещ часовете скучни и еднообразни;
  • предразсъдъците на обществото, че математиката и науката са трудни, инженерството не е за момичета и други;
  • ограничена подкрепа на образователните институции при справянето с този проблем. Така от всяко отделно училище или учител зависи да намери нов начин да разчупи стереотипа на преподаване и да достигне до учениците.

Чрез разработването и реализирането на проекта „От игра към STEM“ и изграждането на международно партньорство между учители и ученици от Сърбия, България, Полша, Испания и Турция бихме искали да открием и приложим устойчив подход в популяризирането на STEM теми, формирането на ключови компетентности у учениците и укрепване на учителските компетентности.

Основната цел на проекта е изработването на STEM игра (дидактическа видео игра) и Ардуино джаджи (процесорна платка със сензори), които екипът ни ще използва като част от експериментите. Развитието на играта и нейното изпълнение се очаква да доведе до постигането на следните цели:

Прилагане на иновации в преподаването на природни и STEM науки чрез използване на ИКТ;

Подобряване ключовите компетентности на учениците чрез прилагане на техните знания на практика;

Подобряване уменията на учителите за преподаване чрез прилагане на нови методи.

  Екипът ни вярва, че чрез включване на повече ИКТ в часовете по природни науки, свързване на преподаването с реалния живот и поставяне акцент върху формирането на ключови компетентности у учениците и учителите, STEM предметите ще станат  по-привлекателни за младите хора. Те от своя страна ще станат активни участници в учебния процес, ще решават проблеми и ще създадат свои групи.

Международният екип е от ученици и учители. Те са от петте училища в България, Полша, Сърбия, Испания и Турция. Всеки екип е с опит в обучението чрез методите на STEM. По време на предвидените 5 краткосрочни обмени на групи ученици и видеоконференциите те ще споделят по между си добър опит и специфични знания, ще създадат STEM игра и ще използват ардуино джаджи. Резултатите от проектната работа ще бъдат споделени и с колеги на местно ниво.

По време на първите три срещи ще бъдат уточнени детайлите за създаването на играта и как да се прилагат ардуино джаджите в STEM класовете.

Сърбия- Математиката и физиката в реалния живот

Испания – Химията в продуктите за ежедневна употреба; връзката между математиката, физиката и химията.

Полша- биология, екология и проблеми с водите

Последните две срещи ще бъдат използвани да се изработят крайните продукти

България -  как се програмира игра, изработване на играта

Турция – създаване на ардуино проекти за STEM класове.

В същото време учениците, които участват в този проект, ще вземат участие в семинари/ обучителни събития/ уроци със STEM дейности. Те ще представят на своите съученици наученото и ще ги научат как да ги използват. Всички материали ще бъдат събрани и публикувани в електронна книга, като чудесен пример за дейности, създадени от ученици за ученици. Учителите от различните училища ще работят по създаването на електронна книга с добри практики за обучение, базирано на метода на проектите и STEM игри в часовете по природни науки.

Всички дейности ще се интегрират в учебната програма на партньорските училища. Уроците със STEM дейности ще бъдат използвани като част от интегрирането на нови ученици. Експериментите по физика, биология и химия ще станат редовна част от учебните дейности. Всеки партньор ще получи електронни книги с идеи за обучение, основано на метода на проектите. Те ще се превърнат в отправна точка за нови STEM дейности. Учениците и учителите ще експериментират, използвайки ардуино. Добрите пректики, резултат от сътрудничеството, ще станат част от учебните инструменти, които училищата използват.

Резултати:

- приспособления/джаджи ардуино и STEM игра, електронни книги с инструкции и добри педагогически практики

- създаване на модерен и ангажиращ образователен подход за преподаване на STEM науки; образователен и културен обмен между партньорите; обучени и уверени учители.

Въздействие: Подобрени ключови компетентности на учениците, което ще позволили на по-голям процент от тях да направят избор на кариера по предмети, свързани със STEM.

 

 

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.